טופסי תו ירוק - כל המסמכים
  
  
הרשמה לקבלת הסמכה לבית ספר ירוק.pdf
  
טופס תיעוד עמידה בתנאי סף להסמכה כבית ספר ירוק.pdf
  
נוהל קבלת ההסמכה לבית ספר ירוק.pdf
  
נספח 1 תוכניות לימוד וחומרי העשרה בנושאי סביבה.pdf
  
נספח 2 פרויקטים בתחום עשייה בקהילה.pdf
  
נספח 3 סקר מצב קיים.pdf
  
קול קורא פנייה להגשת הצעות לקידום תוכניות חינוכיות סביבתיות בבתי ספר.pdf
  
קריטריונים ומשקלות לשיפוט בקשות לתמיכה בתוכניות חינוך סביבתי.pdf
  
שורשים לסביבה ירוקה טופס פנייה.pdf
  
תוכנית גן ירוק.pdf